Giới thiệu sách mới ngành Y

Thư viện trân trọng gửi tới quý bạn đọc sách mới của Khoa

1. Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật  - Tài liệu 1 Hướng dẫn tổ chức thực hiện phát hiện sớm- can thiệp sớm, Nguyễn Thị Xuyên – Trần Qúy Tường (Chủ biên), NXB Thanh Niên, 126-2023.

 

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa11312.40760\cb0733a2432e9e70c73f2.jpg

2. Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật - Tài liệu 2 Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng khuyết tật thường gặp, Nguyễn Thị Xuyên – Trần Qúy Tường (Chủ biên),  NXB Thanh Niên, 531-2023.